cdaguwedp.dad@hub.nic.in 0361-2640394,2641142
 

रोल ऑफ़ ऑनर


`
क्रमिक संख्या नाम से तक
श्री वी नागराजन, र.ले.नि 15.07.1983 25.07.1986
श्री लाल जरलियाना , सं.र.ले.नि 25.07.1986 30.08.1987
श्री लाल जरलियाना , र.ले.नि 30.08.1987 13.02.1989
श्री वी के मिश्रा , र.ले.नि 10.07.1989 06.07.1990
श्री डी लाहिड़ी, सं. र.ले.नि 16.07.1990 07.10.1991
श्री डी लाहिड़ी, र.ले.नि 07.10.1991 18.08.1992
श्री अमर चंद , र.ले.नि 26.08.1992 16.08.1996
श्री एच एस कुमार ,र.ले.नि 03.09.1996 31.12.1997
श्री टी एस कृपानिधि , सं. र.ले.नि 31.12.1997 29.06.1998
१० श्रीमती वंदना श्रीवास्तव ,र.ले.नि 29.06.1998 30.04.2001
११ श्रीमती गंगा पुरकुटी ,र.ले.नि 01.05.2001 18.08.2003
१२ श्री के वैपी ,र.ले.नि 15.09.2003 28.02.2006
१३ श्री डी एस मीणा,र.ले.नि 09.03.2006 28.04.2006
१४ श्री जे लुंगडिम ,र.ले.नि 01.05.2006 14.10.2009
१५ श्री एन नेह्सियल , र.ले.नि 15.10.2009 09.04.2010
१६ श्री सी ज़ोथाखुमा ,र.ले.नि 09.04.2010 18.6.2013
१७ श्री टी के हंग्ज़ू , र.ले.नि 18.06.2013 17.02.2014
१८ श्री प्रमोद कुमार, र.ले.नि 17.02.2014 18.05.2017
१९ श्री एम सी चक्रवर्ती ,र.ले.नि 22.05.2017 30.10.2018
२० श्री टी के हंग्ज़ू, र.ले.नि 05.11.2018 21.12.2018
२१ श्री एंडी पॉशेट्टी ,र.ले.नि 24.12.2018 31.07.2019
२२ श्री एस आर राजशेखर ,र.ले.नि 05.08.2019 31.11.2019
२३ श्री आर एन बिस्वास,र.ले.नि 04.11.2019 आज तक